iPhone 5S của Apple chỉ là 1440 mAh, pin Samsung Galaxy S4 là 2600 mAh, tức là pin của S860 lớn hơn 177% so với pin iPhone 5S v& agrave; lớn hơn 54% so với pin Galaxy s4." data-react-helmet="true" />