REMINDERS

Chia sẻ danh sách lời nhắc trên máy Mac

Tuấn An Tuấn An vào ngày 03/09/2019 0 Bình luận

Nếu bạn thiết lập iCloud trên máy Mac, bạn có thể chia sẻ danh sách lời nhắc với những người dùng iCloud khác.

Mọi người chia sẻ danh sách có thể tạo và sửa lời nhắc từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào được thiết lập iCloud. Các thông báo sẽ không được chia sẻ; bạn có thể đặt lời nhắc để nhắc bạn tại một thời gian hay địa điểm nhưng lời nhắc sẽ không nhắc bất cứ ai khác.

 

Chia sẻ danh sách

 1. Trong ứng dụng Lời nhắc  trên máy Mac của bạn, hãy đặt con trỏ trên tên của danh sách lời nhắc được liệt kê bên dưới iCloud trong thanh bên, sau đó bấm nút Chia sẻ danh sách .

  Nếu thanh bên không hiển thị, chọn Xem > Hiển thị Thanh bên. Nếu iCloud không xuất hiện trong thanh bên thì có nghĩa máy Mac của bạn chưa được thiết lập iCloud.

 2. Nhập một hoặc nhiều địa chỉ email, sau đó nhấn Return.

 3. Bấm vào Xong.

Tất cả những người được mời sẽ nhận được thư mời và thông báo. Họ phải chấp nhận một trong số chúng để có thể xem và sửa danh sách được chia sẻ.

 

Dừng chia sẻ danh sách

 1. Trong ứng dụng Lời nhắc  trên máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút Chia sẻ danh sách  bên cạnh danh sách được chia sẻ trên thanh bên.

  Nếu thanh bên không hiển thị, chọn Xem > Hiển thị Thanh bên.

 2. Xóa tất cả người tham gia bằng cách chọn tên của họ và nhấn Delete.

Thay đổi người tham dự

 1. Trong ứng dụng Lời nhắc  trên máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút Chia sẻ danh sách  bên cạnh danh sách được chia sẻ trên thanh bên.

  Nếu thanh bên không hiển thị, chọn Xem > Hiển thị Thanh bên.

 2. Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Thêm người tham dự: Nhập địa chỉ web của người được mời rồi nhấn Return.

  • Xóa người tham dự: Chọn người tham dự, sau đó nhấn Delete.

 

Gửi lại lời mời

 1. Trong ứng dụng Lời nhắc  trên máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút Chia sẻ danh sách  bên cạnh danh sách được chia sẻ trên thanh bên.

  Nếu thanh bên không hiển thị, chọn Xem > Hiển thị Thanh bên.

 2. Bấm vào hình tam giác bên cạnh tên của một người, sau đó chọn Mời Lại.

 

Trả lời lời mời trong danh sách

Nếu bạn chấp nhận lời mời trong danh sách lời nhắc được chia sẻ, bạn có thể xem và sửa danh sách trong Lời nhắc. Bạn cũng có thể truy cập các danh sách lời nhắc được chia sẻ bằng cách sử dụng Lời nhắc trên thiết bị iOS, Lời nhắc iCloud tại www.icloud.com và Microsoft Outlook trên máy tính chạy Windows.

 1. Trong ứng dụng Lời nhắc  trên máy Mac của bạn, hãy chọn danh sách được chia sẻ trong thanh bên.

  Nếu thanh bên không hiển thị, chọn Xem > Hiển thị Thanh bên.

  Các danh sách được chia sẻ có nút Chia sẻ Danh sách  ở bên cạnh.

 2. Bấm Chấp nhận hoặc Từ chối.

 • Chia sẻ bài viết