MAIL

Soạn email trong ứng dụng Mail trên iPhone

HN HN vào ngày 04/01/2019 0 Bình luận

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Mail để liên lạc với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Bạn cũng có thể gửi và nhận ảnh, video, bản vẽ, tài liệu, v.v.

CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sự xao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, bạn hãy xem bài viết Thông tin an toàn quan trọng dành cho iPhone.

Soạn email trong ứng dụng Mail trên iPhone (ảnh 1)

Thêm các tài khoản thư bổ sung

Đi tới Cài đặt  > Mật khẩu & Tài khoản > Thêm tài khoản > Khác > Thêm tài khoản Mail.

Tạo email

Chạm vào nút Soạn. Chạm và giữ để xem các email nháp mà bạn đã lưu.

*Yêu cầu Siri. Nói điều gì đó tương tự như: “New email to John Bishop” hoặc “Email Simon and say I got the forms, thanks.”

Thêm tệp đính kèm vào email

Chạm hai lần vào nội dung email, chạm vào Thêm tệp đính kèm, sau đó chọn một tài liệu trong Tệp.

Trích dẫn một số văn bản khi bạn trả lời email

1. Chạm và giữ trong nội dung email, sau đó chọn văn bản bạn muốn bao gồm.

2. Chạm vào nút nút Trả lời, sau đó chạm vào Trả lời.

Để tắt thụt lề của văn bản được trích dẫn, hãy đi tới Cài đặt  > Mail > Tăng mức trích dẫn.

Chèn ảnh hoặc video

Chạm hai lần vào nội dung email, sau đó chạm vào Chèn ảnh hoặc video.

Vẽ trong email của bạn

1. Chạm hai lần vào nội dung email, chạm vào Chèn hình vẽ.

2. Sử dụng các công cụ vẽ và chú thích.

3. Chạm vào Xong để chèn hình vẽ vào email của bạn.

Để biết thêm thông tin, bạn hãy xem bài viết Sử dụng Đánh dấu trong các ứng dụng trên iPhone.

Soạn email trong ứng dụng Mail trên iPhone (ảnh 2)

Thay đổi chữ ký trong email của bạn

Đi tới Cài đặt  > Mail > Chữ ký.

*Mẹo: Nếu bạn có nhiều tài khoản thư, chạm vào Trên mỗi tài khoản để đặt một chữ ký khác nhau cho mỗi tài khoản.

  • Chia sẻ bài viết