DOWNLOAD

Whistle: Ứng dụng theo dõi hoạt động thú cưng

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 387 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Whistle l&agrave; ứng dụng theo d&otilde;i hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t tr&ecirc;n Android. Thực hiện kết nối với một thiết bị tr&ecirc;n cổ để theo d&otilde;i hoạt động của c&uacute;n cung cấp những th&ocirc;ng tin về h&agrave;nh vi v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe. Ngo&agrave;i ra bạn c&oacute; thể Check-In từ điện thoại của bạn mọi l&uacute;c, mọi nơi v&agrave; chia sẻ những khoảnh khắc đ&aacute;ng nhớ với gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave;.&nbsp;</p>

Whistle là ứng dụng theo dõi hoạt động giám sát trên Android. Thực hiện kết nối với một thiết bị trên cổ để theo dõi hoạt động của cún cung cấp những thông tin về hành vi và tình hình sức khỏe. Ngoài ra bạn có thể Check-In từ điện thoại của bạn mọi lúc, mọi nơi và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ với gia đình và bạn bè.

Những tính năng:

  • Mục tiêu hàng ngày: Thiết lập một mục tiêu hàng ngày, theo dõi tiến độ và tạo ra thói quen có lợi
  • Đồng bộ không dây: Tải dữ liệu liên tục qua Wi-Fi hoặc BlueTooth
  • Biểu đồ hoạt động: Cung cấp cho bạn một khái quát hàng ngày, làm nổi bật những khoảnh khắc và các hoạt động
  • Các hành động: Các hoạt động như đi bộ, chạy
  • Share: Chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt với gia đình và bạn bè\

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết