DOWNLOAD

The Weather Channel: Ứng dụng dự báo thời tiết tuyệt vời

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">The Weather Channel l&agrave; ứng dụng thời tiết miễn ph&iacute; h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n Appstore. Ứng dụng cho ph&eacute;p bạn theo d&otilde;i thời tiết, nhiệt độ v&agrave; độ ẩm từng v&ugrave;ng tr&ecirc;n tr&aacute;i đất thời gian thực th&ocirc;ng qua những trạm nghi&ecirc;n cứu hiện đại. Nổi bật với giao diện trực quan đẹp mắt v&agrave; những t&iacute;nh năng v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn gi&uacute;p người sử dụng c&oacute; thể cập nhật những th&ocirc;ng tin thời tiết một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng nhất. H&atilde;y tải v&agrave; sử dụng chắc chắn bạn sẽ h&agrave;i l&ograve;ng sau khi sử dụng</p> <p>&nbsp;</p>

The Weather Channel là ứng dụng thời tiết miễn phí hàng đầu trên Appstore. Ứng dụng cho phép bạn theo dõi thời tiết, nhiệt độ và độ ẩm từng vùng trên trái đất thời gian thực thông qua những trạm nghiên cứu hiện đại. Nổi bật với giao diện trực quan đẹp mắt và những tính năng vô cùng hấp dẫn giúp người sử dụng có thể cập nhật những thông tin thời tiết một cách nhanh chóng nhất. Hãy tải và sử dụng chắc chắn bạn sẽ hài lòng sau khi sử dụng

Những tính năng:

  • Dự báo thời tiết có độ tin cây cao cập nhật chính xác thời tiết theo giờ, ngày và 7 ngày tiếp theo
  • Map thời tiết cung cấp cho bạn những hình ảnh chi tiết: những đám mây, nhiệt độ và mưa tuyết.
  • Tính năng cảnh báo nguy hiểm sẵn sàng cảnh báo cho bạn từ những mối đe dọa như những cơn lốc xoáy hay những cơn bão
  • Cung cấp thông tin về những cơn bão nhiệt đới mới nhất và cập nhật cơn có thể xảy ra trong thời gian tới
  • Bạn có thể cập nhật làm mới với chỉ một thao tác vuốt nhẹ hay có thể xem nhiều địa điểm yêu thích của bạn

Link tải: Android

  • Chia sẻ bài viết