DOWNLOAD

Star Command: Sứ mệnh vinh quang

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;"><strong>Star Command</strong>&nbsp;l&agrave; tựa game hấp dẫn đến từ nh&agrave; ph&aacute;t triển star Command, LLC, Game m&ocirc; phỏng vũ trụ với h&igrave;nh ảnh v&ocirc; c&ugrave;ng bắt mắt. Với bối cảnh ở trạm kh&ocirc;ng gian ngo&agrave;i vũ trụ, nhiệm vụ của bạn l&agrave; một nh&agrave; chiến lược thực sự. Bạn c&oacute; quyền lựa chọn một đội trưởng v&agrave; một con t&agrave;u &nbsp;để quản l&yacute;, từ đ&oacute; ph&aacute;t triển v&agrave; n&acirc;ng cấp sức mạnh để thực hiện những nhiệm vụ ngăn chặn những kẻ x&acirc;m lược từ những h&agrave;nh tinh kh&aacute;c.</p>

Star Command là tựa game hấp dẫn đến từ nhà phát triển star Command, LLC, Game mô phỏng vũ trụ với hình ảnh vô cùng bắt mắt. Với bối cảnh ở trạm không gian ngoài vũ trụ, nhiệm vụ của bạn là một nhà chiến lược thực sự. Bạn có quyền lựa chọn một đội trưởng và một con tàu  để quản lý, từ đó phát triển và nâng cấp sức mạnh để thực hiện những nhiệm vụ ngăn chặn những kẻ xâm lược từ những hành tinh khác.

Điểm hấp dẫn đến từ Star Command là đưa bạn thực hiện những nhiệm vụ bất khả thi, mỗi cuộc chạm trán trong game đến cảm giác như một cuộc chiến tranh tuyệt vọng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng, người chơi sẽ phải cùng lúc thực hiện việc chiến đấu và quản lý hoạt động trên tàu. Hãy tham gia Star Command và thử tài chiến lược của bạn. Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết