DOWNLOAD

Quit it: Ứng dụng cai nghiện thuốc lá

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align:justify">Nếu bạn l&agrave; người nghiện thuốc l&aacute; m&agrave; chưa c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o thực sự khiến bạn từ bỏ th&oacute;i quen? ứng dụng Quit It chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn thất vọng. Quit It gi&uacute;p bạn bỏ thuốc l&aacute; từ những lời khuy&ecirc;n v&agrave; những khuyến kh&iacute;ch thực sự gi&uacute;p bạn thay đổi nhận thức.</p><p style="text-align:justify">Ứng dụng cho ph&eacute;p bạn theo d&otilde;i tổng số thuốc m&agrave; bạn từ bỏ v&agrave; bao nhi&ecirc;u tiền bạn tiết kiệm được. Hơn nữa n&oacute; cho bạn thấy những lợi &iacute;ch dưới dạng những lợi &iacute;ch v&agrave; những điều tốt đẹp d&agrave;nh cho bạn</p>

Nếu bạn là người nghiện thuốc lá mà chưa có cách nào thực sự khiến bạn từ bỏ thói quen? ứng dụng Quit It chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Quit It giúp bạn bỏ thuốc lá từ những lời khuyên và những khuyến khích thực sự giúp bạn thay đổi nhận thức.

 

Ứng dụng cho phép bạn theo dõi tổng số thuốc mà bạn từ bỏ và bao nhiêu tiền bạn tiết kiệm được. Hơn nữa nó cho bạn thấy những lợi ích dưới dạng những lợi ích và những điều tốt đẹp dành cho bạn

Những tính năng:

* Hiển thị tiền tiết kiệm của bạn.

* Hiển thị bao nhiêu thuốc lá bạn không hút thuốc.

* Xác định mục tiêu của riêng bạn.

* Thể hiện lợi ích của bỏ.

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết