DOWNLOAD

Pic Jointer: Ứng dụng chỉnh sửa ảnh tiện dụng

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align:justify"><strong>Pic Jointer</strong>&nbsp;l&agrave; ứng dụng thỏa m&atilde;n nhu cầu chia sẻ nhiều h&igrave;nh ảnh với bạn b&egrave; của bạn c&ugrave;ng một l&uacute;c th&ocirc;ng qua FaceBook, Twitter hay Instagram. Với những t&iacute;nh năng hữu dụng Pic Jointer gi&uacute;p bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng kết hợp nhiều bức ảnh tạo th&agrave;nh một ảnh lớn với chỉ v&agrave;i thao t&aacute;c. Rất nhiều bố cục c&oacute; thể điều chỉnh với những k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau v&agrave; c&aacute;c hiệu ứng sẽ gi&uacute;p bạn nhanh ch&oacute;ng lựa chọn một khung h&igrave;nh đẹp cho những h&igrave;nh ảnh c&oacute; sẵn của bạn. Ngo&agrave;i ra ứng dụng c&ograve;n c&ugrave;ng cấp h&agrave;ng chục bộ lọc với những chủ đề kh&aacute;c nhau.</p>

Pic Jointer là ứng dụng thỏa mãn nhu cầu chia sẻ nhiều hình ảnh với bạn bè của bạn cùng một lúc thông qua FaceBook, Twitter hay Instagram. Với những tính năng hữu dụng Pic Jointer giúp bạn có thể dễ dàng kết hợp nhiều bức ảnh tạo thành một ảnh lớn với chỉ vài thao tác. Rất nhiều bố cục có thể điều chỉnh với những kích cỡ khác nhau và các hiệu ứng sẽ giúp bạn nhanh chóng lựa chọn một khung hình đẹp cho những hình ảnh có sẵn của bạn. Ngoài ra ứng dụng còn cùng cấp hàng chục bộ lọc với những chủ đề khác nhau.

       

Những tính năng:

- Có đến 64 bố trí điều chỉnh để bạn có thể tạo ra hình ảnh độc đáo của bạn

- Nhanh chóng phóng to, đảo hoặc xoay mỗi bức ảnh

- Dễ dàng kiểm soát độ cong của đường viền khung ảnh

- Dễ dàng điều chỉnh kích thước và màu sắc của khung

- Ngay lập tức chia sẻ hình ảnh thông qua Facebook, Twitter hay Instagram

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết