DOWNLOAD

Pelé: King of Football: Tôn vinh một huyền thoại

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Pel&eacute;: King of Football l&agrave; tựa game tuyệt vời để t&ocirc;n vinh huyền thoại b&oacute;ng đ&aacute; một thời, Pel&eacute;. Mang h&igrave;nh ảnh của Pel&eacute;, trong king of Football bạn sẽ v&agrave;o vai người bạn đồng h&agrave;nh của Pel&eacute; tham gia v&agrave;o nhiều cấp độ chơi kh&aacute;c nhau từ khi l&agrave; anh ch&agrave;ng cầu thủ nghiệp dư đến khi trở th&agrave;nh cầu thủ si&ecirc;u sao h&agrave;ng đầu thế giới.</p><p style="text-align: justify;">Để ho&agrave;n th&agrave;nh tr&ograve; chơi bạn cần phải vượt qua hơn 800 mục ti&ecirc;u v&agrave; th&aacute;ch thức từ dễ đến kh&oacute;. Sử dụng những kĩ năng đặc biệt v&agrave; tốc độ để hạ gục tất cả những đội b&oacute;ng tr&ecirc;n con đường chinh phục của bạn. Tham gia v&agrave; cạnh tranh với bạn b&egrave; hay những người chơi kh&aacute;c tr&ecirc;n bảng xếp hạng trực tuyến được cập nhật h&agrave;ng giờ.</p><p>&nbsp;</p>

Pelé: King of Football là tựa game tuyệt vời để tôn vinh huyền thoại bóng đá một thời, Pelé. Mang hình ảnh của Pelé, trong king of Football bạn sẽ vào vai người bạn đồng hành của Pelé tham gia vào nhiều cấp độ chơi khác nhau từ khi là anh chàng cầu thủ nghiệp dư đến khi trở thành cầu thủ siêu sao hàng đầu thế giới.

Để hoàn thành trò chơi bạn cần phải vượt qua hơn 800 mục tiêu và thách thức từ dễ đến khó. Sử dụng những kĩ năng đặc biệt và tốc độ để hạ gục tất cả những đội bóng trên con đường chinh phục của bạn. Tham gia và cạnh tranh với bạn bè hay những người chơi khác trên bảng xếp hạng trực tuyến được cập nhật hàng giờ.

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết