DOWNLOAD

PayPal for IOS: Bản cập nhật với nhiều tính năng đáng chú ý

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Phi&ecirc;n bản cập nhật mới nhất của ứng dụng mua h&agrave;ng trực tuyến PayPal vừa được cập nhật phiển bản mới, bổ xung nhiều cải tiến đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;. Điểm thay đổi đầu ti&ecirc;n c&oacute; thể nh&igrave;n thấy đ&oacute; l&agrave; giao diện, một giao diện phẳng trực quan v&agrave; dễ sử dụng. Giờ đ&acirc;y người sử dụng c&oacute; thể trải nghiệm rất nhiều t&iacute;nh năng t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng minh, chỉ với một v&agrave;i tao t&aacute;c l&agrave; bạn c&oacute; thể đặt v&agrave; tra ph&iacute; để mua sản phẩm</p>

Phiên bản cập nhật mới nhất của ứng dụng mua hàng trực tuyến PayPal vừa được cập nhật phiển bản mới, bổ xung nhiều cải tiến đáng chú ý. Điểm thay đổi đầu tiên có thể nhìn thấy đó là giao diện, một giao diện phẳng trực quan và dễ sử dụng. Giờ đây người sử dụng có thể trải nghiệm rất nhiều tính năng tìm kiếm thông minh, chỉ với một vài tao tác là bạn có thể đặt và tra phí để mua sản phẩm.

 

Những tính năng:

-Hệ thống nhập hàng tồn kho tùy chỉnh dễ dàng hơn

-Quá trình đăng nhập, cài đặt và nhập đơn hàng được đơn giản hóa hơn

-Khả năng hiển thị nhanh hơn các khách hàng " check-in " để thanh toán

-Hiển thị các giỏ hàng dành cho việc xem xét doanh số bán trước khi thanh toán được cải tiến

-Phương thức nhập nhanh hơn và tự động điền thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu và các khoản thu

Link tải: IOS

Tin tức liên quan:

  • Chia sẻ bài viết