DOWNLOAD

Mindie 2.0: Ứng dụng chia sẻ Video độc đáo

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Mindie l&agrave; ứng dụng tuyệt vời gi&uacute;p bạn c&oacute; thể gửi những m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa đến người th&acirc;n hoặc bạn b&egrave;. Tr&ecirc;n phi&ecirc;n bản mới nhất vừa được cập nhật, ứng dụng Mindie được n&acirc;ng cấp nhiều t&iacute;nh năng đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, đặc biệt l&agrave; c&oacute; thể tạo v&agrave; chia sẻ những video c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh.</p>

Mindie là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn có thể gửi những món quà ý nghĩa đến người thân hoặc bạn bè. Trên phiên bản mới nhất vừa được cập nhật, ứng dụng Mindie được nâng cấp nhiều tính năng đáng chú ý, đặc biệt là có thể tạo và chia sẻ những video cá nhân của mình.Giờ đây chỉ cần một kết nối mạng, mọi nơi mọi lúc là bạn có thể tạo và gửi đi các video cá nhân thông qua hệ thống của Mindie.

 

Những tính năng:

-Chọn bài hát yêu thích của bạn từ hơn 10 triệu bài hát có sẵn

-Có thể ghi video âm nhạc dài 10s

-Có thể thêm các văn bản cỡ lớn và những biểu tượng emoji dưới dạng ghi chú vào các video muốn chia sẻ

-Chia sẻ với những người bạn thông qua Mindie, hoặc thậm chí có thể chia sẻ Facebook, Twitter hoặc Instagram

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết