DOWNLOAD

MailBox: Ứng dụng quản lý Email hàng đầu trên IOS đã có mặt trên Android

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y h&ocirc;m qua! MailBox ứng dụng quản l&yacute; Email h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n IOS đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n hệ điều h&agrave;nh Android, ở &nbsp;phi&ecirc;n bản n&agrave;y cũng được Dropbox n&acirc;ng cấp một số t&iacute;nh năng đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;. Cụ thể Dropbox cung cấp những t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh cho ph&eacute;p bạn nhận biết email quan trọng, đặt lịch v&agrave; nhắc nhở với những email được sắp xếp trước từ đ&oacute; sẽ tự động thực hiện qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y thay cho ch&uacute;ng ta.&nbsp;</p>

Ngày hôm qua! MailBox ứng dụng quản lý Email hàng đầu trên IOS đã có mặt trên hệ điều hành Android, ở  phiên bản này cũng được Dropbox nâng cấp một số tính năng đáng chú ý. Cụ thể Dropbox cung cấp những tính năng thông minh cho phép bạn nhận biết email quan trọng, đặt lịch và nhắc nhở với những email được sắp xếp trước từ đó sẽ tự động thực hiện quá trình này thay cho chúng ta.

  

Nổi bật với một giao diện trực quan, thân thiện với người dùng cùng với khả năng xử lý email nhanh chóng và thông minh đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Mailbox là ứng dụng không thể thiếu trên thiết bị của bạn.

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

Thông tin tham khảo:

 

  • Chia sẻ bài viết