DOWNLOAD

Level Money: Quản lý tiền hiệu quả

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Level Money l&agrave; ứng dụng tuyệt vời gi&uacute;p cho bạn theo d&otilde;i t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t chi ti&ecirc;u. Được hỗ trợ bởi những ng&acirc;n h&agrave;ng h&agrave;ng đầu của Mỹ v&agrave; thường xuy&ecirc;n được cập nhật những ng&acirc;n h&agrave;ng mới.&nbsp; Ứng dụng d&ugrave;ng biểu đồ để m&ocirc; phỏng h&agrave;nh vi mua sắm của bạn v&agrave; sử dụng ph&acirc;n t&iacute;ch tự động của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng li&ecirc;n kết, biết ch&iacute;nh x&aacute;c những g&igrave; bạn đ&atilde; chi ti&ecirc;u v&agrave;o bất k&igrave; ng&agrave;y, tuần hoặc th&aacute;ng.&nbsp;</p>

Level Money là ứng dụng tuyệt vời giúp cho bạn theo dõi tài khoản ngân hàng và kiểm soát chi tiêu. Được hỗ trợ bởi những ngân hàng hàng đầu của Mỹ và thường xuyên được cập nhật những ngân hàng mới.  Ứng dụng dùng biểu đồ để mô phỏng hành vi mua sắm của bạn và sử dụng phân tích tự động của các ngân hàng liên kết, biết chính xác những gì bạn đã chi tiêu vào bất kì ngày, tuần hoặc tháng.

Những tính năng:

* Liên kết các tài khoản ngân hàng của bạn và cập nhật các giao dịch của bạn như các ngân hàng làm.

* Tự động cập nhật các khoản chi tiêu chi tiết

* Tự động phát hiện các chi phí cố định và thu nhập để hiển thị một bức tranh hoàn chỉnh về tình hình tài chính của bạn .

* Được phát hành miễn phí thông qua Appstore

Link tair: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết