DOWNLOAD

Google Now Launcher: Launcher dành cho những người muốn trải nghiệm giao diện của Android 4.4 Kitkat

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Google Now Launcher l&agrave; launcher quen thuộc được Google Inc ph&aacute;t triển. Tương tự giao diện tr&ecirc;n Nexus, Google Now Launcher cung cấp cho bạn một giao diện v&agrave; c&aacute;c widget ngay tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh ch&iacute;nh. Chỉ với v&agrave;i thao t&aacute;c chạm l&agrave; bạn c&oacute; thể truy cấp nhanh những ứng dụng c&oacute; sẵn như lịch, thời tiết, &hellip;.. Ngo&agrave;i ra Google Now Launcher c&ograve;n t&iacute;ch hợp Goolge Now cho ph&eacute;p bạn điều khiển v&agrave; truy cập ứng dụng bằng giọng n&oacute;i.</p>

Google Now Launcher là launcher quen thuộc được Google Inc phát triển. Tương tự giao diện trên Nexus, Google Now Launcher cung cấp cho bạn một giao diện và các widget ngay trên màn hình chính. Chỉ với vài thao tác chạm là bạn có thể truy cấp nhanh những ứng dụng có sẵn như lịch, thời tiết, ….. Ngoài ra Google Now Launcher còn tích hợp Goolge Now cho phép bạn điều khiển và truy cập ứng dụng bằng giọng nói.

Những tính năng chính:

• Truy cập tìm kiếm Google nhanh chóng ngay trên màn hình chủ

• Tìm kiếm nhanh hơn : chạm và nhập thông tin là bạn có thể tìm kiếm ngay lập tức

• Dễ dàng truy cập vào các dịch vụ yêu thích Gmail, YouTube, và Maps.

• Dễ dàng thay đổi hình nển: có thể chọn bất kỳ hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị của bạn hoặc trong các ứng dụng sử dụng điện toán đám mây . 

Link tải: Android

  • Chia sẻ bài viết