DOWNLOAD

Glow Coloring: Công cụ vẽ đầy màu sắc

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;"><strong>Glow Coloring</strong> l&agrave; ứng dụng tuyệt vờ để tạo ra những bức tranh mang phong c&aacute;ch của ri&ecirc;ng bạn với những h&igrave;nh vẽ ngộ nghĩnh v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng dễ thương. Với những c&ocirc;ng cụ t&ocirc; v&agrave; vẽ độc đ&aacute;o, đầy đủ c&aacute;c k&iacute;ch thước v&agrave; m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau bạn c&oacute; thể tạo ra những bức tranh ho&agrave;n to&agrave;n mới hoặc c&oacute; thể chỉnh sửa những bức ảnh chụp c&oacute; sẵn một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; dễ d&agrave;ng với v&agrave;i thao t&aacute;c. Ngo&agrave;i ra ứng dụng con cho ph&eacute;p bạn lưu v&agrave; chia sẻ với bạn&nbsp; b&egrave; th&ocirc;ng qua mạng x&atilde; hội FaceBook, Twitter, Instagram...</p>

Glow Coloring là ứng dụng tuyệt vờ để tạo ra những bức tranh mang phong cách của riêng bạn với những hình vẽ ngộ nghĩnh và vô cùng dễ thương. Với những công cụ tô và vẽ độc đáo, đầy đủ các kích thước và màu sắc khác nhau bạn có thể tạo ra những bức tranh hoàn toàn mới hoặc có thể chỉnh sửa những bức ảnh chụp có sẵn một cách nhanh chóng và dễ dàng với vài thao tác. Ngoài ra ứng dụng con cho phép bạn lưu và chia sẻ với bạn  bè thông qua mạng xã hội FaceBook, Twitter, Instagram...

 

Những tính năng:

- 66 bàn chải độc đáo để lựa chọn

- Hệ thống 36 màu sắc lựa chọn

- 6 kích cỡ bàn chải khác nhau

- Chia sẻ qua Email

- Chia sẻ thông qua Facebook, Twitter

- Có thể gửi qua tin nhắn văn bản

- Lắc để ẩn menu.

Link tai: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết