DOWNLOAD

Flight in the night sky: Launcher hình nền động đẹp mắt

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Bạn cảm thấy nh&agrave;m ch&aacute;n với những h&igrave;nh nền c&oacute; sẵn tr&ecirc;n những điện thoại? Flight in the night sky l&agrave; &nbsp;Launcher tuyệt vời gi&uacute;p bạn chấm dứt sự nh&agrave;m ch&aacute;n đ&oacute;. C&agrave;i đặt Flight in the night sky bạn sẽ cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; thư th&aacute;i c&ugrave;ng với m&agrave;n đ&ecirc;m với chiếc m&aacute;y bay nhẹ nh&agrave;ng lướt trong trời đ&ecirc;m bao la.</p>

Bạn cảm thấy nhàm chán với những hình nền có sẵn trên những điện thoại? Flight in the night sky là Launcher tuyệt vời giúp bạn chấm dứt sự nhàm chán đó. Cài đặt Flight in the night sky bạn sẽ cảm thấy vô cùng yên bình và thư thái cùng với màn đêm với chiếc máy bay nhẹ nhàng lướt trong trời đêm bao la.

Không gian tĩnh lặng

Giao diện trực quan và thân thiện với người dùng

Link tải: Android

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết