ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: World Explorer – Hướng dẫn du lịch cho mọi hành trình của bạn

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Với hơn 350 000 b&agrave;i viết (đ&aacute;nh gi&aacute; 0-5 sao), n&oacute; chỉ giống như c&oacute; một hướng dẫn du lịch to&agrave;n cầu lu&ocirc;n lu&ocirc;n trong t&uacute;i của bạn. Bạn sẽ kh&aacute;m ph&aacute; ra nhiều nơi, đ&agrave;i tưởng niệm v&agrave; viện bảo t&agrave;ng ở khắp mọi nơi, thậm ch&iacute; ở ngay cạnh nh&agrave; của bạn! Chỉ cần chọn bất kỳ một trong những điều tr&ecirc;n để mở ra b&agrave;i viết về n&oacute; tr&ecirc;n Wikipedia với h&igrave;nh ảnh v&agrave; giải th&iacute;ch chi tiết, hoặc để địa phương h&oacute;a n&oacute; tr&ecirc;n bản đồ.</p>

World Explorer là hướng dẫn du lịch trên toàn thế giới cần phải có cho tất cả các chuyến đi của bạn, cuối tuần và ngày lễ!

Với hơn 350 000 bài viết (đánh giá 0-5 sao), nó chỉ giống như có một hướng dẫn du lịch toàn cầu luôn luôn trong túi của bạn. Bạn sẽ khám phá ra nhiều nơi, đài tưởng niệm và viện bảo tàng ở khắp mọi nơi, thậm chí ở ngay cạnh nhà của bạn! Chỉ cần chọn bất kỳ một trong những điều trên để mở ra bài viết về nó trên Wikipedia với hình ảnh và giải thích chi tiết, hoặc để địa phương hóa nó trên bản đồ.

'World Explorer bao trùm tất cả các nước cho tất cả các chuyến đi của bạn (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý ...) và hàng ngàn thành phố trên thế giới (New-York, London, Paris, Berlin, Rome ...).

Thưởng thức ứng dụng này trong suốt mọi chuyến đi của bạn, vào kỳ nghỉ hoặc đi du lịch!

 

Các tính năng:

 

  • Hơn 350 000 điểm đến thú vị được đánh giá cao để khám phá bằng tiếng Anh,
  • Biết ngay lập tức thông tin vị trí địa lý về những gì gần đó,
  • Tìm kiếm thuận tiện gần như tất cả mọi thứ trong thế giới,
  • Các đơn vị: dặm và km,
  • ... và nhiều hơn nữa để khám phá!

Download: iOS

world-explorer-travel-guide-itunes-ios-app
world-explorer-travel-guide-itunes-ios-app
world-explorer-travel-guide-itunes-ios-app
world-explorer-travel-guide-itunes-ios-app
world-explorer-travel-guide-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết