ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: SkyGrid - Mạng lưới bầu trời

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Đ&acirc;y l&agrave; một trong những ứng dụng được bầu chọn l&agrave; tốt nhất năm 2011 trong phần những ứng dụng li&ecirc;n quan đến tin tức. SkyGrid l&agrave; một ứng dụng đơn giản nhưng mạnh mẽ để t&igrave;m kiếm v&agrave; cung cấp về tin tức h&agrave;ng ng&agrave;y cho bạn. SkyGrid tạo ra một tờ b&aacute;o c&aacute; nh&acirc;n dựa tr&ecirc;n c&aacute;c chủ đề tin tức v&agrave; c&aacute;c ấn phẩm m&agrave; bạn chọn. Bạn c&oacute; thể th&ecirc;m c&aacute;c phần tin tức về đội của bạn y&ecirc;u th&iacute;ch trong mục thể thao, giải tr&iacute;, nh&acirc;n vật ch&iacute;nh trị, v&agrave; nhiều hơn nữa.</p>

Đây là một trong những ứng dụng được bầu chọn là tốt nhất năm 2011 trong phần những ứng dụng liên quan đến tin tức. SkyGrid là một ứng dụng đơn giản nhưng mạnh mẽ để tìm kiếm và cung cấp về tin tức hàng ngày cho bạn. SkyGrid tạo ra một tờ báo cá nhân dựa trên các chủ đề tin tức và các ấn phẩm mà bạn chọn. Bạn có thể thêm các phần tin tức về đội của bạn yêu thích trong mục thể thao, giải trí, nhân vật chính trị, và nhiều hơn nữa.

Thêm bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng!

★ ★ ★ ★ ★ 90% + 4 & 5 sao tại App Store Đánh giá 

★ ★ ★ ★ ★ # 1 ứng dụng sử dụng cao nhất (với trung bình 5 giờ cho mỗi người dùng mỗi tháng) 

★ ★ ★ ★ ★ đơn giản, mạnh mẽ, dễ sử dụng

Nhận xét:

 • "Các ứng dụng tôi đưa vào máy  Irene là Facebook, Gmail, và SkyGrid" - NYTimes
 • "Nhận được cập nhật mới nhất, tin tức và video về tất cả mọi thứ Gaga trong SkyGrid!" - Lady Gaga
 • "Tôi thích SkyGrid . SkyGrid là ứng dụng tin tức cho bạn biết những gì đang xảy ra" - Jimmy Fallon

 • "Có một ứng dụng thú vị được gọi là SkyGrid. Nó rất thú vị và đơn giản!" - Leo Laporte 

 • "SkyGrid là một ứng dụng iPad hấp dẫn mà làm cho truy cập tin tức đơn giản" - TechCrunch Có gì mới trong phiên bản 2.6

 • Thiết kế mới cho iPhone 5 có nhiều tiêu đề và hình ảnh trên một trang.
 • Bây giờ tương thích với iOS 6.
 • Danh mục đơn giản và làm mới của các mục tin tức.
 • Cleaner thiết kế tổng thể.

Thông tin ứng dụng:

 • Thể loại: Tin tức
 • Cập nhật: 12 tháng 10 năm 2012
 • Phiên bản: 2.6
 • Kích thước: 6.1 MB
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phát triển: SkyGrid
 • © SkyGrid, Inc
 • Yêu cầu: Tương thích với iPhone, iPod touch và iPad. Yêu cầu iOS 4.3 hoặc mới hơn. Ứng dụng này được tối ưu hóa cho iPhone 5.

Download: iOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

skygrid-itunes-ios-app
skygrid-itunes-ios-app
skygrid-itunes-ios-app
skygrid-itunes-ios-app
skygrid-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
 • Chia sẻ bài viết