ỨNG DỤNG

Ứng dụng hay: Angry Birds Space - Đại chiến không gian

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng cần thiết cho c&aacute;c fan h&acirc;m mộ của Angry Birds. Với những ấn phẩm đồng h&agrave;nh độc quyền cho Angry Birds Space, m&agrave; ra mắt ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 3. Nhận th&ocirc;ng tin mới nhất về c&aacute;ch chơi tr&ograve; chơi v&agrave; giới thiệu những nh&acirc;n vật mới. Gặp gỡ c&aacute;c đội Rovio của c&aacute;c h&atilde;ng ph&aacute;t triển v&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ trong Helsinki, những người thực hiện tr&ograve; chơi th&ocirc;ng qua video sau hậu trường v&agrave; c&aacute;c cuộc phỏng vấn độc quyền.</p>

Đây là một ứng dụng cần thiết cho các fan hâm mộ của Angry Birds. Với những ấn phẩm đồng hành độc quyền cho Angry Birds Space, mà ra mắt ngày 22 tháng 3.

Nhận thông tin mới nhất về cách chơi trò chơi và giới thiệu những nhân vật mới. Gặp gỡ các đội Rovio của các hãng phát triển và các nghệ sĩ trong Helsinki, những người thực hiện trò chơi thông qua video sau hậu trường và các cuộc phỏng vấn độc quyền. Thêm vào đó, bạn sẽ tìm hiểu một số công cụ tuyệt vời về không gian.

Thông tin ứng dụng:

  • Thể loại: Tin tức
  • Phát hành: ngày 14 tháng 3 năm 2012
  • Phiên bản: 1.0
  • Kích thước: 4.3 MB
  • Phát triển: Tin tức DP Holdings, Inc
  • © 2012 Tập đoàn hàng ngày, Inc
  • Yêu cầu: Tương thích với iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (thế hệ thứ 3), iPod touch (thế hệ thứ 4), iPod touch (thế hệ thứ 5) và iPad. Yêu cầu iOS 4.3 hoặc mới hơn.

Download: iOS

angry-birds-space-itunes-ios-app
angry-birds-space-itunes-ios-app
angry-birds-space-itunes-ios-app
angry-birds-space-itunes-ios-app
angry-birds-space-itunes-ios-app
 
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết