Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia M4 Aqua

vào ngày 13/05/2016 câu trả lời• 194 lượt xem

Để thay đổi ngôn ngữ trên M4 Aqua, ta thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, vào Settings (Cài đặt)

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia M4 Aqua

 

2. Chọn mục "Language & input" (Ngôn ngữ và kiểu nhập)

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia M4 Aqua

 

3. Chọn mục "Language"

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia M4 Aqua

 

4. Bảng danh sách các ngôn ngữ hiện ra, nhấp chọn vào ngôn ngữ muốn sử dụng rồi chọn "OK"

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia M4 Aqua

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU