J7 prime với asus 3 5.5 cái nào ok hơn a?

băng di
vào ngày 23/12/2016 câu trả lời• 399 lượt xem

J7 prime với asus 3 5.5 cái nào ok hơn a?